ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMPANIES2MEET

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Companies2Meet: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam.
 2. Website: de website van Companies2Meet: www.companies2meet.nl. Onder website wordt eveneens begrepen de mobiele applicatie van companies2Meet waarop content wordt geopenbaard.
 3. Content: het geheel van door of namens de ondernemer op de website geplaatste informatie omtrent door of vanwege hem georganiseerde carrière- en banenbeurzen, inhousedagen, meet & greets en overige recruitment evenementen. Onder content wordt eveneens verstaan door of namens de ondernemer op de website geplaatste bedrijfspresentaties.
 4. Producten: de op de website gespecificeerde en aan de ondernemer aangeboden producten, waaronder begrepen: “Basic Event”, “Premium Event”, “Exposantenlijst”, “Banner”, “Toppositie”, “Remindermail” en “Bedrijfspresentatie”.
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, werkgever, intermediair en/of banenbeursorganisator, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Companies2Meet een overeenkomst heeft gesloten en content op de website plaatst of doet plaatsen.
 6. Werkzoekende: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Companies2Meet een overeenkomst heeft gesloten en door gebruikmaking van de website inzicht heeft in de bedrijfspresentaties van ondernemers en inzicht heeft in en gebruik kan maken van het aanbod van carrière- en banenbeurzen, inhousedagen, meet & greets en overige recruitment evenementen.
 7. Gebruiker: iedere gebruiker van de website, waaronder de ondernemer en werkzoekende.
 8. Overeenkomst: iedere tussen de gebruiker en Companies2Meet tot stand gekomen overeenkomst, waaronder de overeenkomst tot het gebruik van de website die tot stand is gekomen na registratie van de gebruiker op de website, alsmede de overeenkomst tot het gebruik/de aanschaf van producten door de ondernemer.
 9. Webruimte: het na registratie, voor de gebruiker, middels zijn e-mailadres en wachtwoord, toegankelijke gedeelte van de website.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik, ieder aanbod van Companies2Meet en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij dient zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te worden genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Companies2Meet is vrijblijvend. Companies2Meet is nimmer verplicht gevolg te geven aan het middels de website door de gebruiker aanvaarde aanbod van Companies2Meet.
 2. Aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat kan de gebruiker geen rechten ontlenen.
 3. Voor het sluiten van overeenkomsten is registratie op de website door de gebruiker vereist. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de gebruiker aanvaarde aanbod door Companies2Meet langs elektronische weg is bevestigd.

ARTIKEL 4. | REGISTRATIE

 1. Alle door Companies2Meet gevraagde en voor registratie benodigde gegevens dienen door de gebruiker volledig en naar waarheid te worden verstrekt.
 2. Nadat Companies2Meet de registratie van de gebruiker heeft bevestigd, heeft de gebruiker middels het door hem opgegeven e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord toegang tot de webruimte.
 3. Indien de bevestiging als bedoeld in lid 2 door de gebruiker niet is ontvangen als gevolg van afleverings- of toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van de e-mailaccount van de gebruiker, komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de e-mailaccount bij een derde is ondergebracht.
 4. Van een onjuistheid of onvolledigheid in de door hem verstrekte gegevens dient de gebruiker onverwijld mededeling te doen aan Companies2Meet.
 5. Indien Companies2Meet redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gebruiker opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is zij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 6. De gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord geheim te houden. Alle handelingen die op een account worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal Companies2Meet gedurende de looptijd van de overeenkomst de webruimte ter beschikking stellen van de gebruiker. De werkzoekende heeft middels de website inzicht in bedrijfspresentaties van ondernemers, alsmede in voor hem interessante carrière- en banenbeurzen, inhousedagen, meet & greets en overige recruitment evenementen en kan zich ten aanzien daarvan middels de webruimte inschrijven voor de ontvangst van notificaties. De ondernemer kan middels de webruimte producten aanschaffen en bijbehorende content openbaren en onder de aandacht brengen van werkzoekenden.
 2. Het aanbod van Companies2Meet voor het plaatsen van content door de ondernemer kent betaalde en niet-betaalde producten. Het product “Basic Event” is kosteloos. Voor de producten “Premium Event”, “Exposantenlijst”, “Banner”, “Toppositie”, “Remindermail” en “Bedrijfspresentatie” is de ondernemer de in het aanbod op de website vermelde prijs verschuldigd. Het aanbod van producten vermeldt de eventuele prijs van de producten, alsmede de diensten die daarmee voor welke duur kunnen worden aangeschaft.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden overeenkomsten tot het gebruik/de aanschaf van producten op de website gesloten en wordt de content zelfstandig door de ondernemer samengesteld en geplaatst middels een door Companies2Meet gehanteerd automatisch systeem. In alle gevallen, waaronder het geval waarin Companies2Meet in opdracht van de ondernemer content handmatig op de website plaatst, geschiedt de openbaarmaking van gegevens onder volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de ondernemer. De gebruiker staat ervoor in dat alle door hem middels de webruimte ter beschikking gestelde gegevens, waaronder databestanden, rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden.
 4. Bij gebruikmaking van het gratis product “Basic Event” is het de ondernemer niet toegestaan een URL te vermelden, of anderszins direct of indirect een verwijzing naar zijn website te maken.
 5. De overeenkomsten als bedoeld in lid 3 worden voor de in het aanbod vermelde bepaalde tijd gesloten, met uitzondering van het product “Remindermail” waarvoor geldt dat de overeenkomst eindigt op het moment dat het aantal overeengekomen mailings aan werkzoekenden is verzonden.
 6. Companies2Meet behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin de content betrekking heeft op door of vanwege de ondernemer georganiseerd evenement dat op een bepaalde dag plaatsvindt, op de website te blijven openbaren gedurende drie maanden na het verstrijken van die bepaalde dag. Gedurende die periode zal de betreffende content beperkt zichtbaar zijn.
 7. Companies2Meet kan nimmer instaan voor de juistheid en volledigheid van door de ondernemer beschikbaar gestelde gegevens. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle op de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van alle gegevens die middels de website zijn geopenbaard. Elke aansprakelijkheid van Companies2Meet ter zake is uitgesloten en de ondernemer vrijwaart Companies2Meet van alle aanspraken van werkzoekenden en overige derden ter zake.
 8. Plaatsing van content geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle daarvoor benodigde gegevens. Alle eventueel vermelde plaatsingstermijnen betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Companies2Meet treedt niet eerder in dan nadat de ondernemer Companies2Meet schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Companies2Meet een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 9. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst door de ondernemer is, behoudens het bepaalde in artikel 6.2, uitsluitend mogelijk zonder restitutie of kwijtschelding van door hem aan Companies2Meer verschuldigde bedragen.

ARTIKEL 6. | WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN CONTENT

 1. Companies2Meet is te allen tijde gerechtigd plaatsing van content te weigeren in geval van technische bezwaren, haar ter kennis gekomen onjuistheid of ongeschiktheid ten aanzien van de inhoud, aard of vorm van de content alsmede in geval van strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.
 2. Companies2Meet is te allen tijde gerechtigd de vorm en het formaat van de content, alsmede de opmaak en andere elementen van de website te wijzigen. Indien deze wijzigingen meer dan van geringe betekenis zijn zal Companies2Meet de ondernemer hiervan voorafgaand tijdig schriftelijk in kennis stellen. Indien de ondernemer deze niet-ondergeschikte wijzigingen niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in de vorige zin. Indien de ondernemer de overeenkomst niet binnen de hierbedoelde termijn opzegt, wordt de ondernemer geacht met de wijzigingen in te stemmen. Tijdige opzegging van de overeenkomst conform het bepaalde in dit lid geeft de ondernemer slechts recht op restitutie of kwijtschelding van dat gedeelte van de overeengekomen prijs die evenredig is aan de periode vanaf de wijziging.

ARTIKEL 7. | MISBRUIK

 1. Het is de ondernemer verboden om, al dan niet middels de webruimte, opzettelijk onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens aan Companies2Meet te verstrekken. De ondernemer staat ervoor in dat alle informatie die hij toevoegt of doet toevoegen aan de webruimte geen inbreuk maakt op rechten van derden of op enig wettelijk voorschrift.
 2. Voorts is het de ondernemer verboden informatie te verstrekken of middels de webruimte te openbaren waarvoor de dienstverlening van Companies2Meet kennelijk niet is bedoeld, zoals het te koop aanbieden van producten of diensten die geen betrekking hebben op het bedrijfsprofiel van de ondernemer, carrière- en banenbeurzen, inhousedagen, meet & greets en overige recruitment evenementen.
 3. Het is de gebruiker verboden enige beveiliging in de programmatuur van de website te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.
 4. Het is de gebruiker verboden apparatuur of programmatuur te gebruiken die de normale werking van de website kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten, zoals het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 5. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Companies2Meet te versturen.
 6. Het is de gebruiker verboden racistische, intimiderende of andere onbetamelijke uitingen aan de webruimte toe te voegen.
 7. Companies2Meet is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen of verhinderen van verondersteld misbruik.
 8. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel geeft Companies2Meet het recht de account van de gebruiker tijdelijk of blijvend te sluiten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In het geval de overeenkomst door Companies2Meet op deze grond wordt ontbonden, maakt de ondernemer nimmer aanspraak op restitutie van reeds verschuldigde betalingen.

ARTIKEL 8. | ONDERHOUD VAN DE WEBSITE

 1. Companies2Meet is te allen tijde bevoegd de website en/of de webruimte tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienstverlening, website of servers van Companies2Meet, dan wel derden.
 2. De gebruiker kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van toegankelijkheidsbeperkingen van de website en/of webruimte.
 3. Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de gebruiker daarvan de minste hinder zal ondervinden. Companies2Meet kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Companies2Meet is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, te allen tijde gerechtigd een handeling die door de gebruiker in strijd met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is verricht, ongedaan te maken.
 2. Companies2Meet is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Companies2Meet ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Indien op de ondernemer in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de ondernemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Companies2Meet gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de ondernemer reeds aan al zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 4. Voorts is Companies2Meet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. De gebruiker maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Companies2Meet op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Companies2Meet de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de ondernemer terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Companies2Meet vermelde bedragen exclusief btw.
 2. De ondernemer is na de aanschaf van producten de verschuldigde prijs middels overboeking verschuldigd, tenzij online betaling vóór plaatsing van de content is overeenkomen. In geval van vooruitbetaling is Companies2Meet niet eerder gehouden de content op de website te openbaren dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan.
 3. Companies2Meet is gerechtigd de ter zake van de overeenkomst vervaardigde facturen uitsluitend middels het e-mailadres van de ondernemer ter beschikking te stellen.
 4. Een onjuistheid in de door de ondernemer ten behoeve van een online betaling verstrekte betaalgegevens dienen terstond aan Companies2Meet te worden medegedeeld.
 5. Indien betaling middels overboeking plaatsvindt, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op de door Companies2Meet voorgeschreven wijze.
 6. Indien Companies2Meet een verschuldigde betaling van de ondernemer niet tijdig heeft ontvangen, treedt het verzuim van de ondernemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de ondernemer de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente wordt berekend vanaf de dag dat het verzuim intreedt tot en met de dag dat de volledig verschuldigde betaling, inclusief wettelijke handelsrente is voldaan.
 7. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde bedragen komen voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt berekend: 15% over openstaande bedragen tot € 2500, -, 10% over het meerdere tot € 5000, -. In afwijking van de vorige zin bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor openstaande bedragen tot € 267, -, € 40, -.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Companies2Meet nimmer aansprakelijk voor enige in het kader van de overeenkomst door de gebruiker geleden schade. In het bijzonder draagt Companies2Meet geen aansprakelijkheid voor schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Companies2Meet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.
 3. Companies2Meet stelt slechts webruimte ter beschikking van de gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij de samenstelling van content en het aanbod van ondernemers. Elke aansprakelijkheid van Companies2Meet ter zake is uitgesloten.
 4. De ondernemer bepaalt welke content op de webruimte wordt geplaatst. Companies2Meet is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de ondernemer op de webruimte geplaatste informatie rechtmatig is. Companies2Meet aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de middels de webruimte geopenbaarde gegevens. De ondernemer vrijwaart Companies2Meet van alle aanspraken van werkzoekenden en overige derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist, onvolledig of onrechtmatig zijn.
 5. Companies2Meet draagt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van informatie die zij op eigen initiatief op de website plaatst of doet plaatsen, bijvoorbeeld door middel van blogs of in de vorm van andere berichten.
 6. Companies2Meet is nimmer aansprakelijk voor het aantal, de hoedanigheid en kwaliteit van werkzoekenden die carrière- en banenbeurzen, inhousedagen, meet & greets of overige recruitment evenementen van de ondernemer bezoeken.
 7. Companies2Meet spant zich in om de juiste werking en de toegankelijkheid van de website en webruimte te optimaliseren. Echter kan Companies2Meet niet garanderen dat het aanbod onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen op de website of binnen de webruimte probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Companies2Meet ter zake is uitgesloten. Uitsluitend indien de aaneengesloten downtime van de website langer dan één dag bedraagt, maakt de ondernemer aanspraak op evenredige verlenging van de overeengekomen duur ten aanzien van de publicatie van zijn content op de website, zonder dat de ondernemer aanspraak maakt op enige vorm van andere schadevergoeding.
 8. Companies2Meet is niet aansprakelijk voor programmeerfouten in de website. Voorts is Companies2Meet, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van haar zijde, niet aansprakelijk voor virussen of ander schadelijke data die door middel van de website of servers schade aanrichten aan de hard- of software van de internetgebruiker.
 9. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden is Companies2Meet niet aansprakelijk voor indirecte schade van de ondernemer, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 10. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Companies2Meet beperkt tot het bedrag dat de ondernemer in het kader van de overeenkomst aan Companies2Meet verschuldigd is geweest, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Companies2Meet betrekking heeft.
 11. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker Companies2Meet van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.
 12. De gebruiker is jegens Companies2Meet aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Companies2Meet, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website en/of webruimte beïnvloeden.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de verzameling van content, vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Companies2Meet of diens licentiegevers. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, voor commerciële doeleinden aan te wenden en/of te wijzigen.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de gebruiker en Companies2Meet is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De gebruiker is verplicht wijzigingen ten aanzien van het door hem opgegeven e-mailadres zo spoedig mogelijk aan Companies2Meet te melden. Indien de gebruiker zijn verplichting uit de vorige zin niet nakomt, worden verkeerd geadresseerde mededelingen van Companies2Meet verondersteld daadwerkelijk door de gebruiker te zijn ontvangen.
 3. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaat, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Companies2Meet aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 5. Companies2Meet is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking.